ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2

          วันที่ 5 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน” ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา โดยมีนายภควัต อัจฉริยปัญญา พนักงานชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น กล่าวรายงาน การศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรฯ (รุ่นที่ 2) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-12 มีนาคม 2561 ณ ห้องสุโขทัยธรรมาราชา สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ดังกล่าวมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งสิ้น 92 คน ระยะเวลาศึกษาอบรมทั้งหมด 8 วันต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมกิจกรรมศึกษาดูงานไว้เรียบร้อยแล้ว

5 มี.ค. 2561
Share :