ภาพกิจกรรม

แถลงผลการสำรวจ ครั้งที่ 2 “การรับรู้ เกณฑ์การตัดสินใจ และการยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชน”

      ตามที่สถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินโครงการจับตาการเลือกตั้ง 62 (Election'62 Watch) ซึ่งในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมในหลายส่วน อาทิ การรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของสถาบันพระปกเกล้า การจัดทำและรวบรวมบทความและบทสัมภาษณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การจัดทำสื่อความรู้เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการเลือกตั้ง รวมทั้งการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง 

      ซึ่งวันนี้ ศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ดร. สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ ร่วมแถลงผลการสำรวจ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การรับรู้ เกณฑ์การตัดสินใจ และการยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชน” ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผลสำรวจในครั้งที่ 2 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2561 จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,540 ตัวอย่าง ซึ่งใช้หลักความน่าจะเป็นในทางสถิติบนฐานข้อมูลจำนวนประชากร จำแนกตามเพศ อายุ และเขตการปกครอง (ในและนอกเขตเทศบาลเมือง/นคร) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเพื่อให้แน่ใจว่าผลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างนั้นจะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของคนทั้งประเทศได้ จึงได้มีการทำการถ่วงน้ำหนัก (Weighted) เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ของประชากรในแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง สำหรับวิธีการศึกษาใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to face interview) และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ กำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error : S.E) ไม่เกิน 1.4

ดาวน์โหลดผลการสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2

4 ม.ค. 2562
Share :