ภาพกิจกรรม

สัมมนาโต๊ะกลม ยุทธศาสตร์ต่ออินโด-แปซิฟิคของประเทศญี่ปุ่น

       วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาโต๊ะกลม ( Round table discussion) หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ต่ออินโด-แปซิฟิกของประเทศญี่ปุ่น : แนวคิด โอกาสและความท้าทาย” ขึ้น วิทยากร โดยศาสตราจารย์ เคน จิมโบ (Dr. Ken Jimbo) มหาวิทยาลัยเคโอ ( Keio University ) ดำเนินรายการ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสถานทูตต่างๆ อีกทั้งองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย พร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ส่วนอาคารจอดรถ ชั้น 5 (โซนทิศเหนือ) สถาบันพระปกเกล้า ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

      ดร. เคน จิมโบ ศาสตราจารย์คณะการจัดการนโยบาย มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น เป็นนักวิจัยอาวุโสแห่งสถาบัน Canon Institute for Global Studies (CIGS) และมูลนิธิ Tokyo Foundation (TKFD) อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับ National Security Secretariat Advisory Board ผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหาร The Civic Force และเป็นสมาชิกสถาบัน International Institute for Strategic Studies (IISS) มีผลงานวิจัยโดดเด่นด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายให้กับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นมากมาย 

4 ธ.ค. 2561
Share :