ภาพกิจกรรม

อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต

       สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Nanyang Technology University และมูลนิธิเทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร์ จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1 สำหรับข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ นำคณะโดย ดร.อรพินท์ สพโชคชัย โดยพิธีเปิดการศึกษาอบรม ได้รับเกียรติจาก Professor Lui Hong, Chair, School of Social Sciences, Director of NCPA, NTU และ Mr.Gerald Yew , Senior Director, Programmes & Partnerships, Temasek Foundation International กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี

       ซึ่งหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1 นี้จะทำการศึกษาอบรม ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 10 วัน (ระหว่าง 3-14 ธันวาคม 2561) โดยจะเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศึกษาดูงาน และจัดทำกรณีศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ ทักษะ ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ และการนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทพื้นที่ของตนเอง

4 ธ.ค. 2561
Share :