ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้าเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

        เมื่อวันที่ 4 ก.ย.62 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล (ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) เป็นผู้แทนสถาบันพระปกเกล้าในพิธีเปิดศูนย์ฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม”

       โอกาสนี้ มีการกล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.อนิราช มิ่งขวัญ (คณะบดีเทคโนโลยี และการจัดการอุตสาหกรรม) รวมทั้งชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดย นายโอรส วงษ์สิทธิ์(ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ จ.ปราจีนบุรี) และมีการมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี โดย นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล (ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

      ทั้งนี้ ภายในงานยังมีผู้แทนของสถาบันพระปกเกล้าร่วมกิจกรรม อาทิ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง) ผศ.ทศพล สมพงษ์ (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง) และภาคีเครือข่ายในจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การแนะนำคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดปราจีนบุรี การแสดง"เฮลตี้คิส ฟิตแอนเฟิม" จากโรงเรียนวัดหนองจวง“ และการแสดงพื้นบ้าน ชมรมผู้สูงอายุ” และกิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็น และนำเสนอ ประเด็น“ภาคประชาสังคมสู่ทิศทางการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดปราจีนบุรี” ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ลำดับที่ 55 ของสถาบันพระปกเกล้า

4 ก.ย. 2562
Share :