ภาพกิจกรรม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัด Peace So Cracy Game

           เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม เกม Peace So Cracy ขึ้น ให้กับกลุ่มเครือข่าย ทั้ง จาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่สนใจ อบจ. สมุทรสาคร สถาบันไทยฟ้าเพื่อการพัฒนา จำนวนประมาณ 70 ท่าน ณ ยูเนียน สเปซ ซอยสุขุมวิท 61 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิฟรีดริชเนามัน และ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ได้รับการออกแบบเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านการสวมบทบาทสมมติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วิธีการเล่นจะแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การสืบค้นเรื่องราว (สืบค้นและทายความต้องการ ช่วงที่ 2 การนำเสนอทางออก ช่วงที่ 3 การค้นพบ และ ช่วงที่ 4 การนับคะแนน เมื่อเล่นเกมนี้จบผู้เล่นจะได้เรียนรู้ถึง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีจำเป็นต้องรู้ความจริง มีความเข้าใจ การยอมรับ ผ่านการเสนอทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม ทั้งนี้หลังจากการอบรมไปเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้เข้าร่วมได้นำไปเผยแพร่และขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ที่สนใจต่อไปได้เป็นอย่างดี

11 ก.ค. 2562
Share :