ภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันส่งเสริมประชาธิปไตย(Democ Day)

วันที่ 3 กพ.62 สถาบันพระปกเกล้่า โดย นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.8) จัดกิจกรรม "วันส่งเสริมประชาธิปไตย"(Democ Day) โดยมีการประกวดโครงงานประชาธิปไตย Democ Day Contest ซึ่งมีนักศึกษา 6 มหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมจัดเสวนา "วัยแรกโหวต-กาบัตรหวังสิ่งใด" สะท้อนเสียงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีค่อระบอบประชาธิปไตย ยุค 4.0

ในงานได้รับเกียรติจาก ศ.วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดงาน ซึ่งกล่าวถึงการจัดกิจกรรมนี้ว่า เป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักรู้ถึงความสำคัญ และส่งเสริมประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยนักศึกษาปนป.8 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับบรรยากาศการเมืองการปกครองของประเทศไทย ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ เน้นการส่งเสริมผู้นำยุคใหม่กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

การประกวดโครงงานประชาธิปไตย (Democ Day Contest) โดยนักศึกษา 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.ราชภัฎจันทรเกษม ม.ศรีปทุม ม.ราชภัฎสวนดุสิต ม.ธรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี และม.ราชภัฎสวนสุนันทา โครงงานที่น่าสนใจ อาทิ โขนเพื่อการเลือกตั้ง การโต้วาทีประชาธิปไตย โพลเพื่ออินโฟกราฟฟิก ไลน์ชวนรู้ประชาธิปไตยไทย เป็นต้น การประกวดดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ (ผอ.สำนักงานกกต.กรุงเทพมหานคร) นายมงคล บางประภา(อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) นายพลีธรรม ตริยเกษม(ที่ปรึกษามูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย) และนายจอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ (พิธีกรรายการเจาะข่าวตื้น) มาลงคะแนนตัดสินโครงงาน

ส่วนในช่วงท้ายของได้รับเกียรติจากนายดัมพ์ สุริโย (ผอ.สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง สำนักกกต.)กล่าวปิดงาน โดยกล่าวว่า กิจกรรมDemoc Day เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญให้มีกระตือรือร้นทางการเมือง ซึ่งเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งรู้รับผิดชอบในสิทธิและหน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตย

3 ก.พ. 2562
Share :