ภาพกิจกรรม

จัดอบรมโครงการค่ายยุวชนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย

             วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองได้รับเกียรติจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมในโครงการค่ายยุวชนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย โดยมีนักเรียนแกนนำ และสมาชิกชุมนุมสร้างสำนึกพลเมือง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 ม.4 ม.5 และ ม.6 จำนวนทั้งสิ้น 123 คนเข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมเป็นการอบรมแบบมีส่วนร่วม ในหัวข้อสำนึกพลเมืองในเยาวชน, ชีวิตกับการเมือง, ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และนโยบายสาธารณะซึ่งได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงของโรงเรียนนวมินฯ ที่นักเรียนต้องการเสนอนโยบายสาธารณะในเรื่องการจัดบริการรถโดยสารสาธารณะให้แก่ประชาชนในบริเวณรอบโรงเรียน เป็นต้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างดีจากน้อง ๆ นักเรียนในการรับฟังบรรยาย ร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและหลากหลาย

1 ธ.ค. 2561
Share :