ภาพกิจกรรม

เปิดตัวหนังสือ “พลเมืองกำลังไทย” ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์

ช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 สถาบันพระปกเกล้า โดยศูนย์สื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “พลเมืองกำลังไทย” ซึ่งเป็นการรวบรวมเรื่องสั้นจากผลงานเด่นที่ได้รับคัดเลือก จากโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วยการแนะนำหนังสือและการเสวนา หัวข้อ “พลเมืองกำลังไทยในวรรณกรรม” โดย นายอัศศิริ ธรรมโชติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ,นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์, ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย อีกทั้งได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพูดคุยเสวนาถึงความเป็นมาของโครงการและกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการเสวนา โดย นายจรูญพร ปรปักษ์ประลัย (นักวิจารณ์วรรณกรรม)ทั้งนี้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการฯ กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

     "สถาบันพระปกเกล้า ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านวรรณศิลป์ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการถ่ายทอดผลงานผ่านงานด้านการเขียน การประพันธ์ ในแขนงต่างๆ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดและสื่อสารเรื่องราว วิถีชีวิตที่มีความสำคัญทั้งในเชิงคุณค่า วรรณกรรม และความบันเทิง ทำให้สามารถเข้าใจง่าย การนำเสนอเนื้อหาในการส่งเสริมและเผยแพร่ความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตยแก่ประชาชน นับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ทั้งการเผยแพร่ความเป็นพลเมือง อีกช่องทางหนึ่ง

     ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ สถาบันพระปกเกล้าจึงจัดโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงาน วรรณศิลป์ จึงรวมรวบผลงานจากโครงดังกล่าวเผยแพร่ตีพิมพ์และเปิดตัวหนังสือในวันนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง ผ่านการนำเสนอผลงานวรรณกรรม อันนำไปสู่การตระหนักรู้ เข้าใจ และสืบสานเจตนารมณ์ในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนต่อไป"

      (“ข้อความบางตอนจากบทนำเรื่อง โดย ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ประธานกรรมการตัดสินผลงานวรรณกรรมฯ”)  **เรื่องสั้นยอดเยี่ยม 20 เรื่องตีความประเด็นของ “พลเมืองกำลังไทย” ในแง่มุมต่างๆ อันทำให้เรื่องสั้นทั้ง 20 เรื่องสามารถสะท้อนภาพกว้างของความเป็นพลเมืองในฐานะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี เพราะแสดงให้เห็นว่าหากพลเมืองขาดคุณภาพและขาดคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองที่ดี การพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยก็ยากจะประสบผลสำเร็จที่ยั่งยืน**

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเขียน นักอ่านวรรณกรรม ประชาชนผู้สนใจ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ 

22 มี.ค. 2561
Share :