ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญฯ รุ่นที่ 11

     วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีการเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญฯ รุ่นที่ 11 (นบส.รุ่นที่ 11) โดยได้รับเกียรติจาก นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดการศึกษาและให้โอวาท โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับสถาบันพระปกเกล้าจึงจัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยและต่างประเทศ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาฐานความคิด การวิเคราะห์และการจัดทำรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานในสมรรถนะหลักของ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาและสมรรถนะหลักของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการบริหาร ทักษะด้านเทคนิค ทักษะทางด้านมนุษย์และทักษะทางความคิด ซึ่งจำเป็นต่อการบริหารและจัดการงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเสริมสร้างเครือข่ายและการประสานงานที่ดี ระหว่างข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป

27 ธ.ค. 2561
Share :