ภาพกิจกรรม

เวทีระดมความเห็นร่างหลักสูตรการจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

       เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย จัดเวทีเพื่อระดมความเห็นร่างหลักสูตรวุฒิบัตร “การจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” เพื่อเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่มุ่งหมายให้เป็นเครื่องมือกลางที่จะเป็นแบบแผนในกระบวนการออกกฎหมายโดยคำนึงถึงบริบทอย่างรอบด้าน ตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหาของหลักสูตรวุฒิบัตร “การจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” และสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ภายในงานมีการสาธิตตัวอย่างและแนวทางการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาทักษะกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองฝึกปฏิบัติ (Workshop) และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่มีต่อเนื้อหาในแต่ละกลุ่มวิชา

      ในโอกาสนี้ รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวที โดยเวทีดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด อาจารย์สุประวีณ์ อาสนศักดิ์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม และ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องประชุมภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจากหน่วยงานราชการและองค์กรอิสระประมาณ 60 คน

28 ส.ค. 2562
Share :