ภาพกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำแนวคิด GRBไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลอุ่มเม้า

สำนักวิจัยและพัฒนาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำแนวคิด GRBไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลอุ่มเม้า ซึ่งมีผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและ อสม. กว่า 50 คนเข้าร่วมกิจกรรม GRB เป็นกระบวนการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่คำนึงถึงมิติชายหญิง

28 มิ.ย. 2562
Share :