ภาพกิจกรรม

กิจกรรม Road show โครงการ E-Learning ภาคใต้

     สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม Road show ประชาสัมพันธ์โครงการ E-Learning เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 โดยในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการร่วมกับสำนักงานกกต.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี และวันที่ 27 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการ E-Learning ณ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จ.สุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมทั้งสองวันได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากกลุ่มต่างๆ ได้แก่ นักการเมืองท้องถิ่น สมาชิกกกต. ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27 มิ.ย. 2562
Share :