ภาพกิจกรรม

นำเสนอบทความการสัมมนาร่วมกับ Ho Chiminh National Academy of Politics

          สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอบทความการสัมมนาร่วมกับ Ho Chiminh National Academy of Politics ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26- 28 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะผู้บริหารและนักวิชาสถาบันพระปกเกล้า เดินทางไปร่วมนำเสนอบทความในการสัมมนากับสถาบันการเมืองแห่งชาติ Ho Chiminh National Academy of Politics ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะที่สถาบันพระปกเกล้า ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสถาบันด้านการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์มาตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องร่วมกันมาโดยตลอด  ก่อนการสัมมนาดังกล่าว Vice President Mr. Nguyen Viet Thao ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะและกล่าวแสดงความยินดีในการที่สถาบันพระปกเกล้าถือเป็นคณะแรกจากต่างประเทศ หลังการสถาปนาสถาบันการเมืองแห่งชาติฯ ครบรอบ 70 ปี เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา หวังว่าการจัดสัมมนาร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งสองสถาบันสถาบัน

          จากนั้น ได้มีการนำเสนอบทความ ภายใต้หัวข้อ “The people’s participation in Public Policy making: theory and practice” ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เพื่อนำเสนอและเผยแพร่บทความของผู้บริหารและนักวิจัยของสถาบันร่วมกับสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทำงานด้านวิชาการร่วมกัน โดยมีการนำเสนอหัวข้อย่อยดังนี้

Sessionที่ 1 Public participation (PP) in Public Policy process
o Public Participation in Local Public Policy Process: From Legal Mechanisms to innovative and meaningful Public Participation โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล
o PP in public policy process at local level in Vietnam โดย Prof. Trinh Thi Xuyen
o Public participation in public policy process in Thailand โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
o Public Participation in public policy process at national level โดย Prof. Pam The Luc
session ที่ 2 นำเสนอบทความ หัวข้อ Public participation in Legislative process โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้
• Public Participation: Citizen' Initiative and Referendum โดย นางสาว ปัทมาสูบกำปัง
• Public consultation and Regulatory Impact Assessment : International Experience and Implementation in Thailand โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
โดยกานำเสนอบทความของทั้งสองสถาบัน มีผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอประมาณ 50 คน

28 ก.ย. 2562
Share :