รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9

     

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9
***************************************************************

การรายงานตัว (ห้องสัตมรามาธิราช ฝั่งอาคารจอดรถ ชั้น 5 โซนทิศตะวันตก)

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณา

1. ยืนยันการเข้ารายงานตัวผ่านช่องทาง http://gg.gg/kpitag9
2. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน และนำไปชำระที่ธนาคารตามที่กำหนด หรือชำระผ่าน Mobile Banking เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ มายังหมายเลข 02-143-8176 หรือ Email : TAG@kpi.ac.th

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ

  1. ตรวจสอบลำดับการรายงานตัวจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  2. ค่าสูทสถาบัน ประมาณการ 2,000 บาท (ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาและชำระกับทางร้านสูทโดยตรง)
  3. ค่าสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า (ตลอดชีพ) 1,000 บาท (ออกใบเสร็จโดยสมาคมแห่งสถาบันฯ)
  4. หากท่านประสงค์พักเดี่ยวในกิจกรรมปฐมนิเทศ กรุณาเตรียมค่าพักเดี่ยว 1,000 บาท มาชำระในวันรายงานตัว
  5. กรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาหลักสูตรฯ)
  6. กรณีที่สละสิทธิ์ กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โทรศัพท์ : 02-141-9587, 02-141-9585
โทรสาร : 02-143-8176
E-mail : TAG@kpi.ac.th

 

Share :