รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้. - วันที่ 26 มิถุนายน 2561)

          

สถาบันพระปกเกล้า
 รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้. - วันที่ 26 มิถุนายน 2561

-----------------------------------

               การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่ ทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของชาติไปสู่ความเป็นเลิศ และเป็นหน่วยงานหลัก ในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศ ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ” โดยหลักสูตรจะมีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมร่วมกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ การอภิปรายกรณีศึกษา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเป็น กลยุทธ์สาคัญในการสร้างระบบการพัฒนาการกีฬาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดมุมมองเชิงสร้างสรรค์ในด้านความรู้ ความเข้าใจ เท่าทันต่อโลกกีฬาในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ เกิดวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาการกีฬาในมิติต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ นันทนาการ ก้าวสู่การเป็นผู้นาองค์กรกีฬาและพัฒนาการกีฬาของชาติไปสู่ความสำเร็จในเวทีโลก 

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 13 ก.ค. 2561
รายงานตัว วันที่ 16-20 ก.ค. 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9620
นายสิทธิโชค เกิดโภคา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9623
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8178

Share :