รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 7 (บัดนี้ -วันที่ 9 สิงหาคม 2561)

         

สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 7 
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 9 สิงหาคม 2561

-----------------------------------

                         สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่เป็นสถาบันศึกษาด้านการเมือง การปกครอง กฎหมายและเศรษฐศาสตร์อันดับสูงสุดของประเทศภายใต้รัฐสภา ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ผลิตผู้บริหารระดับสูงหลากหลายสาขาและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จึงถือเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่ทั้งสองสถาบันจะได้บูรณาการองค์ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแก่ผู้บริหารระดับสูงทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการแก้ไขปัญหาวงการแพทย์และสาธารณสุขนำไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนของประเทศไทยต่อไป

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

ในการสมัคร  เมื่อผู้สมัครหรือตัวแทนของผู้สมัครดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
ผู้สมัครต้องดำเนินการพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครตัวจริง ส่งมายังสถาบันพระปกเกล้า
โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันพระปกเกล้า หรือจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับใบสมัครที่มีหลักฐานไม่ครบตามที่กำหนด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 75,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
นายน่านนที บัวอิ่น 0-2141-9618
นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ 0-2141-9621
นายธีระพงศ์ ยังเหล็ก 089-890-0990
นางสาวปริมาส ป้องเจริญ 084-321-3111
นางสาวอัมพร ศรีเคลือบ 062-001-1554

Share :