รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18

         

สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18
-----------------------------------

 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
นางสาวสาริณี เปรมประวัติ / นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์
โทรศัพท์ 0-2141-9619 / 02-1419620 โทรสาร 0-2143-8178

 

 

Share :