รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 9

        

สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 9
-----------------------------------

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเอกสารเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โทรศัพท์ 02-141-9583, 02-141-9580 (นฤมล, คมกฤช)

Share :