รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 19 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 26 สิงหาคม 2562)

        

สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 26 สิงหาคม 2562
-----------------------------------

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ในวัน และเวลาราชการเท่านั้น ( เวลา 08.30 – 16.30 น. )
2. ในการยื่นใบสมัคร ผู้สมัคร หรือตัวแทนของผู้สมัคร สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานของผู้สมัครต้องครบถ้วนตามที่หลักสูตรฯ กำหนด
3. ทางหลักสูตรฯ ไม่รับใบสมัคร ทางโทรสาร, ทางอีเมล สำหรับวันสุดท้ายของ การรับสมัคร คือ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ปิดรับใบสมัครภายในเวลา 16.30 น. และสำหรับ การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถือตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ นางสาวสาริณี เปรมประวัติ, นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9697, 0-2141-9721 หมายเลขโทรสาร 0-2143-8178-9

Google Map สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งฝึกอบรม)

 

 

 

Share :