รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 20

     

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 20


           ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า กำหนดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ประจำปี 2562 โดยดำเนินการรับสมัคร เพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 ประกอบข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2543 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 20 จำนวน 32 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดเพิ่ม
รุ่นที่ 20

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดเพิ่ม
รุ่นที่ 21

ติดต่อสอบถาม

  1. นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ โทรศัพท์ : 0 2141 9694  และโทรศัพท์มือถือ 095-957-8561
    โทรสาร 0 2143 8178 E-mail : phootanan@kpi.ac.th
  2. นางสาวสายรุ้ง กันทวี โทรศัพท์ : 0 2141 9717
    โทรสาร 0 2143 8178 E-mail : sairung@kpi.ac.th
  3. นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ โทรศัพท์ : 0 2141 9614
    โทรสาร 0 2143 8178 E-mail : narawan@kpi.ac.th

 

 

Share :