รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน โครงการอบรมภาษาจีนและศึกษาดูงานสาหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เพิ่มเติม)

        

สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน
โครงการอบรมภาษาจีนและศึกษาดูงานสาหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานตัวด้วยตัวเอง (เท่านั้น) ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562
-----------------------------------

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน
  2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ่มเติม
  3. รายละเอียดการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ่มเติม
  4. รายละเอียดการรายงานตัว
  5. แบบฟอร์มการขอวีซ่
  6. รายละเอียดรูปถ่ายประกอบการขอวีซ่า
  7. รายละเอียดและกำหนดการเดินทาง
  8. แผนที่สถาบันพระปกเกล้า

          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการอบรมภาษาจีนและศึกษาดูงานสาหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้มารายงานตัวด้วยตัวเอง (เท่านั้น) ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 น. ณ งานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ หากไม่สามารถมารายงานตัว พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในวัน เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า
โทร 02-141-9759 นางสาวศิริกมล จันทรปัญญา
   , 02-141-9511 นางสาวณัฏฐ์นิดา ปิติมล

Google Map สำหรับเดินทางมารายงานตัว วันที่ 8 สิงหาคม 2562

 

 

 

Share :