ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers)เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 (บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2562)

 

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers)
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562
“ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย”
(Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy)
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2562

           สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ภายใต้หัวข้อ“ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย” (Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy) เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันในประเด็นดังกล่าว รวมทั้งได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วย
สำหรับบทความวิชาการ หรือบทสรุปงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้านั้น จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับคุณภาพและเป็นมาตรฐานตามหลักสากล

         โดยบทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding paper) พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3,000 บาท และได้นำเสนอบทความในการอภิปรายกลุ่มย่อยและได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

ขอบเขตเนื้อหาของบทความ
บทความวิชาการ หรือบทสรุปงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า จะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมกลุ่มย่อย และประเด็นหลักของกลุ่มย่อย ในประเด็นใด ประเด็นหนึ่งดังนี้

กลุ่มย่อยที่ 1 เสริมสร้างความเสมอภาคด้วยกฎหมาย
กลุ่มย่อยที่ 2 สร้างเสถียรภาพระบบการเมืองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
กลุ่มย่อยที่ 3 ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจด้วยประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ
กลุ่มย่อยที่ 4 เพิ่มคุณภาพประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาสังคมเสมอภาค
กลุ่มย่อยที่ 5 เสริมสร้างการกระจายอำนาจให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดเวลาของการส่งบทความ

  1. ผู้ส่งบทความ ส่งแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ พร้อมกับบทความวิชาการมายังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า **ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562**
  2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองบทความ และแจ้งผลการพิจารณาบทความ **ภายในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2562**
  3. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ **ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
Email address: Kpicongress21@kpi.ac.th
หรือ wilasinie@kpi.ac.th และ kewalee@kpi.ac.th
หรือ สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 02-1419533-35
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น โทรศัพท์ 02-1419571, 02-1427701

Share :