หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวเรื่อง : การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. -- กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
72 หน้า.I.ชื่อเรื่อง
ISBN 978-616-476-017-2 (E-Book)

จัดทำโดย
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง