หนังสือจำหน่าย

เมนูย่อย

PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น

หัวเรื่อง : PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น

ชื่อเรื่อง PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น
ผู้เขียน ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

          ในบริบทปัจจุบัน การจัดทำาบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพถือเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ดังปรากฏอยู่ทั้งในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 ในตอนต้น ระบุว่า “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำาบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน...” และยังปรากฎอยู่ในหมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินอีกด้วย ดังนั้น รัฐจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการในการให้บริการสาธารณะทั้งหลาย และรัฐพึงต้องดำาเนินการให้เกิดสัมฤทธิผลในทุกด้าน รวมทั้ง ยังสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลซึ่งจัดเป็นแนวคิดสำาคัญในการบริหารงานและการปกครองแบบสากล ซึ่งงานราชทัณฑ์ ถือเป็นการให้บริการสาธารณะเรื่องหนึ่งที่มีความสำาคัญยิ่ง ทั้งในแง่ภารกิจของรัฐและการเป็นงานสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรม ที่มีความสำาคัญต่อการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากผู้ซึ่งเป็นภัยต่อสังคม โดยหน่วยงานหลัก คือ กรมราชทัณฑ์ ที่ต้องรับภาระในการควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปตามคำาพิพากษาของศาล การบำาบัดรักษา แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิดให้กลับมาเป็นพลเมืองดี รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลสวัสดิการ และการสงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ต้องขัง หากแต่ที่ผ่านมา การดำาเนินงานราชทัณฑ์ยังคงประสบปัญหาในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง แม้มี
ความพยายามในรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
เลิศพร อุดมพงษ์.
PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น.
-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.154 หน้า.
1. การบริหารงานราชทัณฑ์ - ญี่ปุ่น. 2. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาค
เอกชน. 3. บริการสาธารณะ. I. ชื่อเรื่อง.365.952
ISBN 978-616-476-034-9
ราคา 260 บาท

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง