หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ ปาตานี

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ ปาตานี

หัวเรื่อง : 7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ ปาตานี

ชื่อเรื่อง 7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ ปาตานี
โดย เครือข่าย Peace Survey

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สถาบันพระปกเกล้า
7 ข้อเสนอประชาชน สู่นโยบายชายแดนใต้ / ปาตานี.—พิมพ์ครั้งที่ 2.—กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2562.
47 หน้า.
1. ไทย (ภาคใต้)—การเมืองและการปกครอง. 2. ความขัดแย้งทางการเมือง—ไทย (ภาคใต้). 3.
ความขัดแย้งทางสังคม—ไทย (ภาคใต้). I.ชื่อเรื่อง
320.9593
ISBN 978-616-476-040-0

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง