หนังสือจำหน่าย

เมนูย่อย

การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย

หัวเรื่อง : การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย

ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช, ดร.สุรวงศ์ วรรณปักษ์ และคณะ
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
จุมพล หนิมพานิช.
การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย.-- กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกล้า, 2562. 530 หน้า.
. I . ง อ ร ค ก ป ร า ก ะ ล แ ง อื ม เ ร า ก - - ย ท ไ . 1 ง อื่ ร เ อื่ ดร.สุรวงศ์ วรรณปักษ์, ผู้แต่งร่วม. II. ช
320.9593
ISBN 978-616-476-031-8

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง