หนังสือจำหน่าย

เมนูย่อย

ความหวังและความน่าจะเป็น : ฉากทัศน์พรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ความหวังและความน่าจะเป็น : ฉากทัศน์พรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

หัวเรื่อง : ความหวังและความน่าจะเป็น : ฉากทัศน์พรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

ความหวังและความน่าจะเป็น : ฉากทัศน์พรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
ผู้เขียน ณัชชาภัทร อมรกุล, อรรถสิทธิ์ พานแก้ว และ ฐิติกร สังข์แก้ว

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ณัชชาภัทร อมรกุล, อรรถสิทธิ์ พานแก้ว และ ฐิติกร สังข์แก้ว.
ความหวังและความน่าจะเป็น: ฉากทัศน์พรรคการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2560. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
182 หน้า.
324.2593
ISBN 978-616-476-039-4

จัดพิมพ์โดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง