หนังสือจำหน่าย

เมนูย่อย

ชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

หัวเรื่อง : ชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

ชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
The Winner : Local Government Management towards Excellence
โดย อรพินท์ สพโชคชัย
ISBN : 9789744760004

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง