หนังสือจำหน่าย

เมนูย่อย

ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย

หัวเรื่อง : ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย

โดย สถาบันพระปกเกล้า
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
สถาบันพระปกเกล้า.
ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ: ความท้าทายของสังคมไทย. -- กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2562.
273 หน้า. 1. สังคมวิทยา. I. ชื่อเรื่อง. 301
ISBN = 978-616-476-049-3

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9505-13
โทรสาร 0-2143-8171

Share :

หนังสือจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง