หนังสือจำหน่าย

เมนูย่อย

คนการเมือง เล่ม 3

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


คนการเมือง เล่ม 3

หัวเรื่อง : คนการเมือง เล่ม 3

ชื่อเรื่อง คนการเมือง เล่ม 3
โดย ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร
          หนังสือ “คนการเมือง” เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจและปลื้มปีติของสถาบันพระปกเกล้า เนื่องด้วยหนังสือเป็นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นความทรงจำของท่านผู้อ่านให้ย้อนกลับไปสู่หน้าประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยที่ผ่านมา
อีกครั้ง เพราะนับวันบุคคลสำคัญเหล่านี้ก็จะถูกหลงลืมและกลายเป็นเพียง “หน้าประวัติศาสตร์” ที่ถูกลบเลือน ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
วสันต์ เหลืองประภัสร์.
นรนิติ เศรษฐบุตร.
คนการเมือง เล่ม 3. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
1. ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง 2. บุคคลสำคัญทางการเมือง
3. การเมืองไทย. I. ชื่อเรื่อง.
206 หน้า.
320.9593
ISBN 978-974-449-995-0
ราคา 100 บาท

 

จัดพิมพ์โดย
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง