หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน

หัวเรื่อง : วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน

ผู้แต่ง - ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
จำนวนหน้า - 104 หน้า
จัดพิมพ์โดย - ส เจริญ การพิมพ์

ISBN : 978-974-4495-112
ราคา - 54 บาท
บอกเล่าเรื่องราว"วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540"ว่าเกิดอะไรขึ้นและมีความเป็นมาอย่างไร บอกถึงปัญหาของกฎหมายที่เกิดจากมาตรการแก้วิกฤตเศรษฐกิจปี2540และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในปี2551ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและการแก้ปัญหาควรไปในทางใดและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเพื่อให้ในอนาคตจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้อีก

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 141-9600 โทรสาร 02-143-8175

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง