หนังสือจำหน่าย

เมนูย่อย

ระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย

หัวเรื่อง : ระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย

เรื่อง ระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
โดย ปัทมา สูบกำปัง

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ปัทมา สูบกำปัง
ระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย.--
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
430 หน้า
1. รัฐธรรมนูญ--ไทย. 2.กฎหมาย--ไทย. 3. ไทย--การเมืองการปกครอง.
I. ชื่อเรื่อง.
342.593
ISBN 978-616-476-032-5
ราคา 270 บาท

จัดพิมพ์โดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9597 โทรสาร 0-2143-9817

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ ที่ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง