หนังสือจำหน่าย

เมนูย่อย

นักการเมืองถิ่น จังหวัดตราด

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


นักการเมืองถิ่น จังหวัดตราด

หัวเรื่อง : นักการเมืองถิ่น จังหวัดตราด

โดย ดร.นพดล พรามณี

      รายงานการวิจัยโครงการสำรวจเพื่อประมวลนักการเมืองถิ่น : จังหวัดตราด ได้ดำเนินการโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์นักการเมืองและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการประมวลความรู้ ประสบการณ์ของผู้เขียนในพื้นที่จังหวัดตราดและการติดตามสถานการณ์ทางการเมือง มาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอเพื่อแสดงให้เห็นถึงภูมิพลังและบทบาทของนักการเมืองถิ่นจังหวัดตราดรวมทั้งสภาพความเป็นไปทางด้านการเมืองในพื้นที่จังหวัดตราด ตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2476 จนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2554

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง