หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

พลเมืองกำลังไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


พลเมืองกำลังไทย

หัวเรื่อง : พลเมืองกำลังไทย

รับหนังสือวรรณกรรมเรื่องสั้น “พลเมืองกำลังไทย” ได้ฟรี ที่ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
จำกัดจำนวน ท่านละ 1 เล่ม

วรรณกรรมเรื่องสั้น เรื่อง พลเมืองกำลังไทย
โดย สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สถาบันพระปกเกล้า.
พลเมืองกำลังไทย.-- กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2561.
288 หน้า.
1. เรื่องสั้นไทย--รวมเรื่อง. I. ชื่อเรื่อง.
895.91301
ISBN 978-974-449-988-2

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา.
อาคารรัฐประศาสนภักดี
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง