หนังสือจำหน่าย

เมนูย่อย

ฉากการเมือง

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ฉากการเมือง

หัวเรื่อง : ฉากการเมือง

โดย ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร
ฉากการเมืองที่เขียนขึ้นครั้งนี้ ผู้เขียนใช้วิธีเลือกเอา “สถานที่”13 แห่ง เป็นต้นเรื่องที่จะเล่าเรื่องการบ้านการเมืองของไทยในช่วงเวลา 60 ปี จำนวน 14 เรื่องเพราะมีสถานที่แห่งหนึ่งที่สำคัญมากและเป็นสถานที่ซึ่งมีเหตุการณ์อันสำคัญ 3 เรื่อง แต่เกิดขึ้นในวันและเดือนทั้งที่ซ้ำกันที่ต่างกันในสถานที่เดียวกันนี้

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
นรนิติ เศรษฐบุตร.
ฉากการเมือง--พิมพ์ครั้งที่ 2-- กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
207 หน้า.
1. ไทย. การเมืองการปกครอง l. ชื่อเรื่อง. 320.9593
ราคา 52 บาท
ISBN : 978-974-449-974-5

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง