หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560

หัวเรื่อง : สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560
บรรณาธิการ สุมามาลย์ ชาวนา
ISBN = 978-974-449-985-1
วปท.60-37-1000.0
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 290 หน้า
จำนวน 1,000 เล่ม
ลิขสิทธิ์ของสถาบันพระปกเกล้า

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 141-9600 โทรสาร 02-143-8175
http://www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง