หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ

หัวเรื่อง : 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ

ชื่อเรื่อง 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ
Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Balancing Power
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สถาบันพระปกเกล้า.
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย:
พลวัตแห่งดุลอำนาจ.-- กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 772 หน้า
1. ไทย--การเมืองและการปกครอง. 2. ประชาธิปไตย. I. ชื่อเรื่อง.
320.9593
ISBN : 978-974-449-885-4

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8177
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง