7 ก.พ. 54 - 'พะเยา'เสวนาทางแก้ปัญหากว๊านคนพื้นที่ชี้จะพัฒนาต้องหารือ-มีส่วนร่วมวางแผน

เมนูย่อย

7 ก.พ. 54 - 'พะเยา'เสวนาทางแก้ปัญหากว๊านคนพื้นที่ชี้จะพัฒนาต้องหารือ-มีส่วนร่วมวางแผน

'พะเยา'เสวนาทางแก้ปัญหากว๊านคนพื้นที่ชี้จะพัฒนาต้องหารือ-มีส่วนร่วมวางแผน
Source - ข่าวสด
Monday, Feb 07, 2011 07:13


             ศ.น.พ.วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้ากล่าวในตอนหนึ่งของการสานเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหารอบกว๊านพะเยาว่า กระบวนการสานเสวนาในครั้งนี้ควรจะมีต่อเนื่องเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากร โดยทุกภาคส่วนที่มีบทบาทมาร่วมการบริหารจัดการกว๊านพะเยาได้ เช่น คนที่มีแรงก็ออกแรง คนที่มีเงินก็ออกเงิน ไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัด หรือ อปท. จะต้องนำงบประมาณส่วนหนึ่งมาจัดทำเวทีการสานเสวนา เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมนำไปสู่การตกลงกติกาของการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ซึ่งในเวทีครั้งนี้จะมีข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาพการทำกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนความต้องการ ความคิดเห็นของผู้ร่วมเวทีจากภาครัฐ อปท. ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยาและภาคประชาชน เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานทางความคิดและความต้องการของชาวพะเยา
              ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า เมื่อชาวพะเยาเรียนรู้เรื่อง
              กระบวนของการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจแล้ว จะนำไปสู่การหารือเพื่อได้ข้อสรุปที่เป็นทางออกของรูปแบบการพัฒนากว๊านพะเยาที่ดีและถูกต้องอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ควบคู่กันโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆ เกี่ยวกับกว๊านพะเยา ควรต้องเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันข้อพิพาท ทำให้ชุมชนน่าอยู่
              ด้านนายจันทร์ติ๊บ ฟูเฟือง เครือข่ายประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา กล่าวว่า ในฐานะของผู้ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับกว๊านพะเยามาทั้งชีวิต เห็นว่าก่อนที่จะมีการพัฒนากว๊านพะเยาควรมีการหารือร่วมกัน ตั้งแต่ร่วมวางแผนจนถึงขั้นตอนของการตัดสินใจเพราะไม่มีใครรู้จักกว๊านพะเยาดีเท่ากับคนพะเยา

Share :