รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2561)

 

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9
รับสมัครระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2561
(ในวันและเวลาราชการ)

-----------------------------------

                 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับ การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 (ระยะเวลาการศึกษาระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.kpi.ac.th หรือติดต่อ  สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 0-2141-9544 และ 0-2141-9537-8

 

Share :