ผลการสัมมนา

เมนูย่อย

สัมมนาเรื่อง การปฏิรูปการศึกษา

สัมมนาเรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 นาฬิกา ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น ๒ สโมสรทหารบก (ถนนวิภาวดีรังสิต)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

Share :