ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

       

สถาบันพระปกเกล้า

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม

หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 
-----------------------------------

 

ดาวน์โหลดรายชื่อและเอกสารเพิ่มเติม

รุ่นที่ 1 

รุ่นที่ 2 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

น.ส.อภิวรรณ ซักเซ็ค 02-141-9576 

นางสาวมนฤดี ทองกำพร้า 02-141-9574

Share :