ยกเลิกการรับข้อเสนอโครงการวิจัย

 

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง ยกเลิกการรับข้อเสนอโครงการวิจัย

-----------------------------------

            

                 ด้วยสถาบันพระปกเกล้ามีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานวิจัย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 รวมถึงเป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นั้น

             ฉะนั้น ทางสถาบันฯ จึงจำเป็นต้องยกเลิกการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งได้ดำเนินการประกาศรับข้อเสนอโครงการตามวิธีการเดิม ดังนี้


1. โครงการวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2561
2. โครงการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ

                  ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอแจ้งข่าวสารยกเลิกการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวข้างต้นเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติใหม่ที่กำหนดไว้ต่อไป พร้อมกันนี้ผู้รับผิดชอบโครงการต้องกราบขออภัยนักวิจัยทุกท่านมา ณ ที่นี้

ติดต่อสอบถาม

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-1419611
หมายเลขโทรสาร : 02-1438177

 

Share :