หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

หัวเรื่อง : ๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

ชื่อหนังสือ ๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่หนังสือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
ที่มา : http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=9095&filename=index

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง