โลกในศตวรรษที่ 21 ความจริงที่ผู้นำยุคใหม่ต้องรู้

เมนูย่อย

โลกในศตวรรษที่ 21 ความจริงที่ผู้นำยุคใหม่ต้องรู้

บรรยายเรื่อง โลกในศตวรรษที่ 21 ความจริงที่ผู้นำยุคใหม่ต้องรู้
โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559

Share :