หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ นวัตกรรมท้องถิ่น 2552

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ นวัตกรรมท้องถิ่น 2552

หัวเรื่อง : โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ นวัตกรรมท้องถิ่น 2552

                สถาบันพระปกเกล้า โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและปลูกฝังเยาวชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับ ท้องถิ่น อันเป็นหน่วยทางการเมืองการบริหารที่ใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด โดยการให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้อง ถิ่นของตนในด้านต่างๆ อาทิเช่น การศึกษา สาธารณสุข ประเพณี วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์ของเยาวชน
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการนี้ คือ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้รักและพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด อีกทั้งมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการ พัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวสืบไป

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง