งานวิจัย

เมนูย่อย

โครงการศึกษาความหลากหลายและวิวาทะเกี่ยวกับ การจัดการน้ำ

วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวพัชรินทร์ บัวลอย
ปีงบประมาณ - 2547
ชื่อวิทยานิพนธ์ - โครงการศึกษาความหลากหลายและวิวาทะเกี่ยวกับการจัดการน้ำ : กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองฝายวังไฮ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่"

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง