โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย

เมนูย่อย

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย

รายงานการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย (Civic Participation in Thai Legislative Reform)
โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษา ดร.ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการ, นางสาวปัทมา สูบกำปัง นักวิจัย

          ภายหลังการรัฐมีการประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2006 ประเทศไทยมีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและจัดให้ประชาชนได้ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้ประกาศใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีบทบัญญัติอันเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดินและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นกลไกการถ่วงดุลอำนาจขององค์กรการเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ภายใต้การปกครองในระบบรัฐสภา อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของศาลและองค์กรอิสระให้สามารถแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ได้อย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรม

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง