เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)

วิสัยทัศน์ (Vision)

"สถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม"

พันธกิจ (Mission)        

 1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
 2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
 3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
 4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
 6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

 

 

ค่านิยมร่วม (Shared Values)   KPI - D

 K : Knowledge : บุคลากรที่มีความรู้และความรอบรู้ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริง ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้และมุ่งผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
 P : Professionalism : บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักวิชา พัฒนาตนเองตลอดเวลา ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความซื่อตรง และการตรงต่อเวลา
 I : Innovation :  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 D : Democratic governance :  บุคลากรมีจริยธรรม ยึดหลักการทำงานอย่างเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies)

 1. การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
 2. การพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางความคิดและการทำงานเพื่อเผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย
 3. การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง
 4. การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
 5. การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 6. การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล

โครงสร้างการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ 3 คณะ ประกอบด้วย

 1. สภาสถาบันพระปกเกล้า
 2. คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันพระปกเกล้า

นอกจากคณะกรรมการ 3 คณะดังกล่าวแล้ว สภาสถาบันพระปกเกล้ายังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสำคัญอีก 4 คณะ ได้แก่

 1. คณะกรรมการบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณและทรัพย์สิน
 2. คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล
 3. คณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
 4. คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Download : แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563)

 1. ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
 2. แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563)  
 3. แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563) ฉบับทบทวนและปรับปรุง ครั้งที่ 1 (Rolling Plan)