เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)

วิสัยทัศน์ (Vision)

"สถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม"

พันธกิจ (Mission)        

1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ 
2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษาให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ และการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย         ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

  อ้างอิง : วัตถุประสงค์ของสถาบันพระปกเกล้าโดยสรุปตาม พ.ร.บ. สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 
  หมวด 1 การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน มาตรา 6

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies)

1.  การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี  
2.  การพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางความคิดและการทำงาน เพื่อเผยแพร่ การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
3.  การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง
4.  การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
5.  การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
6.  การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล 

ค่านิยมร่วม (Shared Values)

         KPI - D

 K : Knowledge : บุคลากรที่มีควารู้และความรอบรู้ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริง ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้และมุ่งผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
 P : Professionalism : บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักวิชา พัฒนาตนเองตลอดเวลา ยึดมั่นในหลัก   ธรรมาภิบาล ความซื่อตรง และการตรงต่อเวลา
 I : Innovation :  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 D : Democratic governance :  บุคลากรที่ยึดหลักการทำงานอย่างเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

Download : แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563)

  1. ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
  2. แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563)  
  3. แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563) ฉบับทบทวนและปรับปรุง ครั้งที่ 1 (Rolling Plan)