หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

หัวเรื่อง : แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

ชื่อเรื่อง แนวทางปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง
โดย ณรงค์เดช สรุโฆษิต
                 สถาบันพระปกเกล้า มีภารกิจหลักในการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ อันเกี่ยวเนื่องกับการเมืองการปกครองไทยทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นซึ่งจะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน หนังสือ “แนวทางปรับปรุงกฎหมาย เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง” นี้ เป็นผลงานในโครงการวิจัยชุด “ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย” โดยที่งานวิจัยดังกล่าว มุ่งศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการปรับระบบการบริหารภาครัฐและความสัมพันธ์ใหม่ในสังคมให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในงานวิจัยนี้ น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยต่อไป

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ณรงค์เดช สรุโฆษิต. แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,
2554. 382 หน้า.
1. ไทย--การเมืองและการปกครอง. 2. รัฐธรรมนูญ--ไทย--แง่การเมือง. 3. พรรคการเมือง--ไทย.
I. ชื่อเรื่อง.320.9593
ISBN : 978-974-449-593-8

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8176
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง